Reklamačný poriadok

Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Vady tovaru a nároky z toho vyplývajúce musia byť uplatnené kupujúcim do konca záručnej lehoty. Uplynutím záručnej lehoty zaniká právo na uplatnenie reklamácie v celom rozsahu.

Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený.

 

O postupe pri reklamovaní tovaru sa informujte na telefónnom čísle 0905 915 810.

 

Pri zasielaní reklamácie treba priložiť:

  • daňový doklad (faktúru alebo blok z registračnej pokladne)
  • záručný list (ak bol k tovaru priložený)
  • dôvod reklamácie, popis vady, kontaktné údaje  1. Kupujúci je povinný  čo najpresnejšie opísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje.
  2. Za chybu tovaru nemožno pokladať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
  3. Reklamácia, ktorá je oprávnená, je bezplatná.
  4. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci.
  5. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.  
  6. O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu písomný doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na e-mailovú adresu.


V Preseľanoch dňa 22. 2. 2018